Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték adatkezelési tájékoztató

 

A játékban résztvevő felhasználók adatait az Adatkezelő célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
 1. Adatkezelő:
  neve: BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 71.
  e-mail címe: outlet@amnesia.hu
  telefonszáma: +36 30 325 7071
  képviseli: Bodnár Éva
 1. Adatkezelés érintettjei, céljai, jogalapja, időtartama:
  1. érintettek:
   Játékra feliratkozó vásárlók, akik a feliratkozáskor önkéntesen megadják, nevüket és e-mail címüket. A játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul, hogy nyeremény esetén az adategyeztetés során közölt nevét és lakóhelyének településnevét Adatkezelő a nyertesek névsorában közzétegye. A díjkiosztás lehet nyilvános esemény, ahol fénykép készülhet a megjelentekről.
  2. célja:
   nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása
   Az e-mail címet a hírlevélről való leiratkozásig őrzi az adatkezelő, azt követően törli.
  3. jogalapja:
   Az adatkezelés jogalapja a feliratkozó hozzájárulása. (GDPR (6.cikk (1) a) pont)
  4.  Az adatkezelés időtartama:
   adatkezelő az adatokat a nyeremények átvételéig/a sorsolás időpontjáig kezeli
    
 2. Személyes adatok címzettjei, avagy kiknek továbbíthatók az adatok: Az adatkezelő kizárólag a szerződött adatfeldolgozói részére továbbít adatokat, az adatfeldolgozók szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben.
 3. Harmadik országba az adatkezelő adaton nem továbbít. Harmadik országbelinek az Európai Unión kívüli országok minősülnek.
 4. Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos (továbbiakban: ügyfelek) jogai:
  1. hozzáférés: Az ügyfelek jogosultak tájékoztatást kapni arról, hogy milyen adatait kezelik és az adatkezeléshez milyen jogaik kapcsolódnak.
  2. helyesbítés: Az ügyfelek jogosultak a pontatlanul rögzített adatok helyesbítésére.
  3. törlés: Az ügyfelek jogosultak törlést kérni, amennyiben a hozzájárulásukat visszavonták; ha a kezelés jogellenes; vagy ha a cél, amely miatt kezelték az adataikat már nem áll fenn.
  4. korlátozása a kezelésnek: az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ügyfelek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Korlátozni kell a személyes adatok kezelését; a kérelmezett pontosítás idejére vagy a kezelés jogszerűségének megállapításáig. A korlátozás megszűnéséről tájékoztatni kell az ügyfeleket.
  5. tiltakozás a kezeléssel szemben: ha az ügyfél tiltakozik személyes adat felhasználása vagy továbbítása, kezelése ellen, és a adatkezelő sem tudja igazolni a jogszerűséget, akkor a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.
  6.  adathordozhatósághoz való jog: az ügyfél jogosult, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
  7. visszavonáshoz való jog: A hozzájárulást az ügyfél bármikor visszavonni, a visszavonás ugyanolyan formában tehető meg, mint a hozzájárulás.
 5. jogok gyakorlása: az ügyfél megkereséseit az adatkezelő fentebb megjelölt elérhetőségein teheti meg, az adatkezelő a megkeresés formája szerint válaszol legkésőbb 30 napon belül.
 6. felügyeleti hatósághoz címzett panasz egyéb jogorvoslat benyújtásának joga: Az ügyfél jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – az adatkezelő székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.